Vårt arbete talar för sig självt

Cirkulär ekonomi har legat till grund för vår verksamhet sedan 1960-talet. Det hela började med hantering och bearbetning av biprodukter från stålproduktion, och idag fokuserar vi på hållbarhet i alla våra tjänster. Det enda sättet att förändra något är att faktiskt göra det. Vi vill hjälpa er att gå från att tala grönt till att agera grönt.

Hantering av biprodukter

Vi samlar in, bearbetar och levererar biprodukter från stålproduktion och förädlar metall till återanvändbart material med hjälp av våra tunga maskiner, en efterbehandlingsanläggning och vår personal som är vana vid att arbeta säkert på industriområden. Vi samlar in och bearbetar stora mängder slagg och överbliven jungfrulig metall som vi sedan pressar till briketter på våra anläggningar och transporterar vidare för återanvändning.

Hanteringen av biprodukter innefattar även våra markarbetstjänster. Vi krossar och återanvänder stenar och stenblock på plats som utvunnits vid grundläggning av infrastrukturprojekt. Genom att bli vår kund kommer ni att minska ert koldioxidavtryck och placera ert företag i främsta ledet för den gröna omställningen.

Från ord till handling, kontakta Antti.

Hanteringen av biprodukter omfattar många olika verksamheter. Alla våra tjänster är skalbara efter våra kunders behov.

Pauli Sarpola, VD

Markentreprenad

Vår markentreprenad omfattar anläggning av konstruktioner både ovan och under jord inom olika infrastrukturprojekt. Förutom mekaniskt arbete, transporterar vi sand, grus och krossad sten från täkter nära arbetsplatsen. Vi kan krossa stenmaterial som utvunnits under grundläggning av byggarbetsplatsen med en modern elektrisk kross och sedan återanvända materialet på plats utan att belasta miljön och höja projektkostnaderna på grund av materialtransport.

Vi planerar vårt arbete och överlappar sömlöst olika arbetsmoment. Det kan handla om anläggning av en vindkraftspark med tillhörande vägnät, ett hamnkontrakt, ett kraftverk eller till och med en idrottsplan. Vi är verksamma över hela Finland och norra Sverige.
Ni kan också överlåta hela byggprojektet åt oss. Läs mer om detta i avsnittet Projektarbeten.

Jari berättar gärna mer om våra infrastrukturtjänster.

Fabrikstjänster

Vi känner till arbetssätten på fabriksområden och har en gedigen kunskap om processerna. På fabriksgolvet utför vi uppgifter rörande transport- och hantering av biprodukter och vi hyr även ut maskiner som vi också underhåller i vår verkstad. Även när fabriken expanderar eller verksamheten förändras är vi rätt partner för er – vi hjälper er att flytta byggnader, maskiner eller material under tiden för avbrottet i produktionen. Vi kan även erbjuda installation av utrustning vid behov. Vår personal och våra arbetsmaskiner är våra representanter på fabriksområdet – vi försäkrar er om att vi är en pålitlig samarbetspartner.

Våra fabrikstjänster lämpar sig för många industrisektorer. Våra tjänster är tillgängliga i hela Finland.

Uthyrning av arbetsmaskiner

Vi hyr ut vår maskinpark för transport och materialhantering på fabriksområden. För att ständigt utvecklas, förnyar vi även kontinuerligt vår maskinpark. Vi övergår gradvis till elektrisk utrustning, och våra gaffeltruckar är det första steget mot att halvera driftskostnaderna och övergå från fossila bränslen till utsläppsfria maskiner.

Behöver ni arbetsmaskiner? Kanske ni även behöver personal som sköter maskinerna? Berätta mer, Antti lyssnar gärna på era behov.

Projektarbeten

Våra projektledningstjänster innefattar infrastrukturella och storskaliga byggprojekt. Förutom markentreprenader kan vi även ta hand om kompletta industriprojekt, inklusive el-, VVS- och installation av utrustning.

I ett projektarbete fungerar vi som huvudentreprenör, vi leder underentreprenörskedjan och schemaläggningen och skapar en funktionell helhet på vår kunds vägnar. Som kund sparar ni tid och pengar samtidigt som ni minimerar riskerna. Även i denna tjänstemodell är ansvarsfullhet och miljöfrågor kärnan i vår verksamhet. Vår erfarna projektledare Antti berättar gärna mer om detta.