Cirkulär ekonomi och kvalitetsarbete är en del av vår arbetshistoria

Vi har varit föregångare inom cirkulär ekonomi sedan 1960-talet. Arbetet med detta inleddes vid fabriken Rautaruukki i Brahestad, numer känd som SSAB, för att minimera förlusten av jungfruligt material genom att samla in och bearbeta biprodukter för återanvändning.

Våra kunder är medvetna om att ansvarsfullhet förbättrar deras konkurrensförmåga.

Chef för ansvarsfrågor, D.Sc. (Tech) Kati Oravisjärvi

Ekologiskt ansvar

Vi är ett lösningsorienterat företag, och utöver våra arbetsuppgifter gäller detta även vårt ekologiska ansvar. Företagets ledning, de anställda och våra underleverantörer är engagerade i en ekologiskt hållbar utveckling. Vi strävar alltid efter att hitta den mest hållbara lösningen.

Cirkulär ekonomi

 • effektiv insamling och transport av industriella biprodukter och bearbetning av dessa till återanvändbart material
 • insamling av jungfrulig råvara och bearbetning av denna till produktionsmaterial
 • kross av stenmaterial som uppkommit i samband med markarbeten och återanvändning av detta vid anläggningsarbeten

Vårt mål är att bli koldioxidneutrala:

 • våra maskiner uppfyller miljöklass Euro 6 och vi håller på att övergå till elektriska arbetsmaskiner
 • våra dieselmotorer övergår till att använda myDiesel som är tillverkad av 100 % förnybara råvaror
 • vi optimerar vårt körsätt och våra transporter
 • underleverantörer och täkter finns så nära arbetsplatsen som möjligt
 • proaktivt underhåll i vår verkstad
 • vi avvecklar gamla maskiner
koldioxid-avtryck-beraknat

Vi styr vår verksamhet mot en grön omställning när vi införskaffar nya maskiner och utrustning.

Jari Muotio
Ordförande, Verksamhetschef/Infrastruktur

Socialt ansvar

Socialt ansvar är en naturlig del av vilka vi är. I linje med vår familjeföretagsanda är vi måna om våra anställda och vi tar ansvar för dem. I gengäld får vi engagemang, detta exemplifieras av det vanligaste svaret på frågan vilka våra styrkor är i medarbetarundersökningen hösten 2023: ”Vi håller vad vi lovar.”

 • i vårt företag är alla jämlika
 • tillsammans med vår företagshälsovård och de anställda arbetar vi med att kontinuerligt förbättra välbefinnandet på arbetsplatsen
 • vår företagshälsovård är mycket omfattande, med början från fysikalisk behandling
 • fortlöpande datainsamling avseende ansvarsområden och utbildning av våra medarbetare
 • vi belönar våra anställda årligen
 • vi stödjer lokalt ungdomsarbete och möjligheten att utöva fritidsintressen
 • vi har en rapporteringskanal som våra anställda kan använda för att skicka in anonyma rapporter om eventuella överträdelser

Ekonomiskt ansvar

Vi är ett ekonomiskt sunt företag som följer lagar och förordningar och betalar alla avgifter relaterade till affärsverksamheten. Vi är en betydande aktör i vår region och inom vår bransch, och vi svarar på de förväntningar som ställs på oss genom att anställa lokala talanger, sommararbetare och lokala eller närliggande underleverantörer.

Kvalitetsansvar är en naturlig del av vår verksamhet

Vår kvalitetsverksamhet styrs av kundens kvalitetskrav, allmänna kvalitetskrav och de kvalitetsåtaganden som definieras i kvalitetscertifikaten. Vi strävar efter att alltid överträffa våra kunders kvalitetskrav.

 • certifierat kvalitetssystem
 • vårt mål är att aldrig avvika från kvaliteten
 • vårt system gör det möjligt för oss att ta itu med eventuella kvalitetsavvikelser
 • intern avvikelserapportering: ingen blir beskylld, istället analyserar vi grundorsaken
 • kvalitetsrapportering till kund
 • vi säkerställer att även våra underleverantörer uppfyller kvalitetskraven

Arbetarskydd

Vi har investerat i genomförande av arbetsmiljöåtgärder. Vårt mål är att helt eliminera olyckor och att kontinuerligt ta steg mot detta mål.

 • säkerhetsgenomgång: regelbundna informationstillfällen för våra anställda om aktuella frågor gällande arbetarskydd
 • uppföljning av arbetarskydd: undersökningar om välbefinnande på arbetsplatsen, regelbundna möten med våra tillsynsgrupper
 • vi blir arbetsmiljöcertifierade i början av 2024
 • regelbundna samtal med företagshälsovården