Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 1.11.2023

1. Rekisterinpitäjät

Hämeenaho on joukko pohjoispohjalaisia ihmisiä Raahesta, jotka jatkavat ylpeydellä Hämeenahon perheyhtiön toimintaa. Pentti aloitti 1960-luvulla yritystoiminnan, jossa teot vastaisivat puheita ja jossa työntekijät viihtyisivät. Tänään meillä on työntekijöitä n. 150, useilla on yli 20 vuoden työura Hämeenaholla ja liikevaihto on kehittynyt tasaisesti. 

Hämeenaho Oy

Rautaruukintie 35

92100 Raahe

www.hameenaho.fi

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Voit olla yhteydessä hameenaho.fi-sivustoon liittyvissä asioissa yhteyshenkilöihimme:

Pauli Sarpola, toimitusjohtaja
pauli.sarpola@penttihameenaho.fi 
+358 (0)40 026 5507

Antti Pasanen, myyntijohtaja
antti.pasanen@penttihameenaho.fi
+358 (0)40 568 4625

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

hameenaho.fi-sivuston kävijärekisteri

Käsittelemme rekisterissä hameenaho.fi-sivuston kävijöiden henkilötietoja.

4. Miten käytämme henkilötietojasi?

Kävijärekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palvella asiakkaitamme ja potentiaalisia asiakkaitamme sekä tarjota informaatiota verkkosivujemme kautta.

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin.

5. Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme kävijöistä dataa yhteydenottolomakkeella ja evästeiden avulla.

Hameenaho.fi-sivustolla rekisteröidystä voidaan tallentaa suostumuksen perusteella lomakkeen ja evästeiden kautta seuraavan kaltaisia tietoja:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Yritys
 • Suostumustiedot
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Evästäiden kautta kerättävät tiedot
 • Millä sivulla käyt
 • Kuinka kauan viivyt sivustolla
 • Mitä kautta tulit sivustolle
 • Mitä linkkejä klikkaat
 • Muut rekisteröidyn suostumuksella mahdollisesti kerättävät tiedot

Mikäli sivustolla kävijä kuitenkin lähettää lomakkeen tai sähköpostia sivuston ylläpitäjille, tallentuvat lähetetyt viestit sivuston ylläpitoon, WordPress-työkaluun tai sähköpostitilille (Outlook 365 -tili). Tämä koskee seuraavia osoitteita:

 • pauli.sarpola@penttihameenaho.fi 
 • antti.pasanen@penttihameenaho.fi

6. Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä.

Emme kerää aktiivisesti kävijätietoja muuten, kuin yhteydenottojen hoitamiseen ja kävijämäärien analysointia varten.

7. Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle.

Käsittelemme kävijärekisteriin tallennettavia henkilötietoja suostumuksesi perusteella.

8. Siirretäänkö tai luovutetaanko tietojasi?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät verkostomme henkilöstöön kuuluvat henkilöt työssään.

Tietojasi saatetaan jossain tapauksessa luovuttaa luottamuksellisesti yhteistyökumppaneillemme tai alihankkijoillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla. Tällaisia ovat esimerkiksi tietojen tallentamiseen tarkoitetut konesali- ja pilvipalvelut, käyttämiemme IT-järjestelmien toimittajat sekä myynnin ja markkinoinnin tueksi ostetut ulkoiset palvelut.

Alihankkijamme ja yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla, kirjallisten ohjeidemme mukaisesti ja vain sovittujen, lainmukaisten tarkoitusten edistämiseksi.

9. Siirretäänkö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. On kuitenkin mahdollista, että käsittelyssä käytetään EU/ETA -alueen ulkopuolisia palveluntarjoajia tai että palveluntarjoajien pilvet sijaitsevat EU/ETA -alueen ulkopuolella, jolloin tietojen siirtoperusteena käytetään SCC-vakiolausekkeita sekä tietojen siirroissa on toteutettu lisäsuojatoimia, kuten sisäiset ohjeistukset (henkilötietojen pseudonymisoinnista ja vastaavista) sekä mahdollisesti TIA-analyysi tilanteen vaatiessa sellaisen. Kun henkilötietoja käsittelevä organisaatio on sitoutunut EU-USA –tietosuojakehykseen (DPF), käytetään siirtoperusteena silloin sitä sen voimassaolon aikana.

10. Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tarpeettomat tiedot poistetaan säännönmukaisesti.

11. Miten tietosi turvataan?

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuolisten käytöltä palomuurein, virustorjuntaohjelmin, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoihin pääsy on ainoastaan valtuuttamillamme henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Ilmaisemme henkilötietoja vain luottamuksellisesti ja rajoitetusti sopimusten perusteella sopimuskumppaneillemme, kuten alihankkijoillemme. Sopimuskumppaneidemme tulee sitoutua riittävän tietoturvan toteuttamiseen ja kaikilta osin henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Verkkosivustomme käyttää TLS-salattua HTTPS-yhteyttä, jolloin kaikki henkilötiedot ovat sähköisessä muodossa suojattu. Selaimessa huomaat tämän lukosta osoitepalkin vasemmalla puolella. Jos tietoja on manuaalisessa muodossa, niitä säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti.

12. Millaisia oikeuksia sinulla on?

 1. Oikeus kieltää suoramarkkinointi
  Emme tee suoramarkkinointia.
 2. Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
  Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja henkilörekisteriin on sinusta tallennettu. Voit pyytää meiltä tietosi tarkastettavaksi tässä selosteessa kohdassa 13 kuvatulla tavalla.
 3. Oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai poistamista (oikeus tulla unohdetuksi)
  Poistamme, oikaisemme tai täydennämme käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.
 4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa aktiivisen käsittelyn rajoittamisesta esimerkiksi silloin, kun hän kiistää henkilötietojensa paikkaansa pitävyyden ja vaatii henkilötietojensa oikaisua tai poistoa. Tällöin kyseisiä henkilötietoja saa vain säilyttää, ei käsitellä muutoin. Käsittelyn rajoittaminen varmistetaan teknisin toimenpitein.

  Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, ilmoitamme siitä rekisteröidylle.
 5. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
  Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.
 6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 7. Suostumuksen peruuttaminen
  Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä meille. Voit peruuttaa suostumuksesi tämän selosteen kohdan ”Oikeuksia koskevat pyynnöt” kuvaamalla tavalla.
 8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Mihin voin toimittaa oikeuksia koskevat pyynnöt?

Rekisteriin liittyvät kyselyt ja pyynnöt voi toimittaa joko henkilökohtaisesti paikan päällä esittämällä henkilöllisyystodistuksen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:

Pyytämäsi tiedot voit noutaa toimipisteeltämme Raahesta etukäteen sovittuna aikana. Tarkistamme henkilöllisyytesi noudon yhteydessä.

Vastaamme pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa. Voimme myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

14. Mistä löydän uusimman, voimassa olevan tietosuojaselosteen?

Päivitämme tähän osoitteeseen aina uusimman tietosuojaselosteen.

15. Miten käytämme evästeitä?